xī小路:“諺曰:桃李不言,。”蹊徑(途徑,如“獨闢”)。踐踏:“牽牛以蹊人之田而奪之牛”。

[①][xī][《廣韻》胡雞切,,匣。](1)小路。泛指道路。(2)踐踏。(3)路線;途徑。[②][qī][《字彙》牽奚切]見“2蹺”。

【酉集中】【字部】 ; 康熙筆畫:17; 頁碼:頁1231第07【廣韻】胡雞切【集韻】【韻會】【】弦雞切,?音奚。【博雅】徑道。【釋名】步所用道曰。,係。射疾之,故係於正道。【左傳·宣十一年】牽牛以蹊人之田。【註】徑。【孟子】山徑。【史記·李將軍傳】桃李不言,。 徯通。【禮·月令】塞徯徑。【集韻】或作?。 【集韻】戸禮切。徯。待。

奇怪,可疑。
蹊字取名好不好?蹊字取名常用字,寓意。注意起名不能只看字,要結合八字起名吉祥。
去生辰八字起名>>
蹊字人名庫中出現次數:7787次,於第一個字佔:77%,男孩名字佔52%,女孩名字佔:48%。

蹊字拼音:xi蹊的字:(若無,顯示本字)
蹊字筆畫數:17
五行屬什麼:木蹊是否為姓氏:否

説:“”字有幾筆幾畫,是康熙字典筆畫數而來,並新華字典筆劃數。“”字五行屬什麼,是周易萬物類象推斷,供參考。

[odd;queer] 奇怪,可疑

宋江見了這個大漢走得,慌忙起身趕出茶坊來,跟着那漢走。——《水滸全傳》

(形聲。,奚聲。本作徯。本義:等待)

延伸閱讀…

蹊五行屬什麼?

蹊字取名的寓意

,道。——《廣雅》

罾繳充,坑阱塞路。——《三國演義》

桃李不言,。——《史記·李將軍列傳》

延伸閱讀…

蹊字五行屬什麼-蹊字在名字裏的含義-蹊字起名的寓意-名典起名網

“蹊”字康熙字典查詢

山徑蹊間介,然而成路。——《孟子》

xī小路:“諺曰:桃李不言,。”蹊徑(途徑,如“獨闢”)。踐踏:“牽牛以蹊人之田而奪之牛”。

[①][xī][《廣韻》胡雞切,,匣。]1、小路。泛指道路。2、踐踏。3、路線;途徑。[②][qī][《字彙》牽奚切]見“2蹺”。

蹊字字:(若無,顯示本字)
蹊字拼音:xī
蹊字部首:
蹊字五行屬什麼:木
(五行屬木字大全)
蹊字用來取名人多嗎:570人次 (每千萬人口)
蹊字用來取名字麼:兇
蹊字是否為姓氏:否
蹊字康熙字典多少劃:17劃 (姓名筆畫數)
蹊字名字裏含義:奇怪,可疑。

0 结果